Pacht

In deze overeenkomst verbindt de verpachter zicht aan de pachter een onroerende zaak in gebruik te verstrekken ter uitoefening van de landbouw en de pachter zich verbindt tot een tegenprestatie. Direkt na betaling te downloaden.

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Een lopende pachtovereenkomst kan worden gewijzigd voor wat betreft de pachtprijs en/of de oppervlakte van het pachtareaal. De wijzigingsovereenkomst moet op schrift worden vastgelegd. Direkt na betaling te downloaden.

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Bij een lopende pachtovereenkomst kunnen partijen met elkaar en met een derde overeenkomen dat deze derde de plaats van de pachter inneemt. De overeenkomst blijft voor het overige gehandhaafd. Direkt na betaling te downloaden.

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Een pachtovereenkomst  kan tussentijds worden beëindigd, derhalve voordat de pachttermijn (twaalf jaar voor een hoeve, zes jaar voor los land) is verlopen. Direkt na betaling te downloaden.

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Een pachtovereenkomst wordt telkens na ommekomst van de normale pachtduur van rechtswege verlengd. Elk van partijen kan de overeenkomst echter tegen het einde van elke in art. 7:325 BW bedoelde termijn opzeggen. De termijn daarvoor beloopt ten minste een jaar. Direkt na betaling te downloaden.

€3,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Als het gepachte een andere dan landbouwkundige bestemming heeft en de verpachter de bestemming wil (doen) realiseren, kan het wettelijk voorkeursrecht van de pachter worden gepasseerd. De andere bestemming moet objectief worden vastgesteld via een verklaring van burgemeester en wethouders . Direkt na betaling te downloaden.  …

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Indien de pachtkamer een pachtovereenkomst op grond van art. 7:377 lid 1 BW slechts ten dele ontbindt, kan de pachter de overeenkomst voor het overige beëindigen. Direkt na betaling te downloaden.  

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Als de pachter geen gebruik wil maken van zijn wettelijk voorkeursrecht, is de verpachter bevoegd om tot openbare verkoop van het gepachte over te gaan. Direkt na betaling te downloaden.    

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Bijvoorbeeld in het kader van optimalisering van zijn bedrijfsvoering kan het voor de pachter nodig zijn om verbeteringen aan het gepachte te realiseren. Direkt na betaling te downloaden.  

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Doet de pachter een kennisgeving mededeling pachter voorgenomen verbetering , dan kan de verpachter zich daartegen verzetten. Direkt na betaling te downloaden.  

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW