Koopovereenkomsten

Direkt na betaling te downloaden.

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Bij een eigendomsvoorbehoud blijft een leverancier juridisch eigenaar van de door hem geleverde 'roerende zaken' (de producten) tot de koopprijs helemaal is betaald. Doordat de producten zijn eigendom blijven, heeft de leverancier het recht deze terug te halen bij een klant die niet betaalt. Eigendomsvoorbehoud is niet…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

De koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Direkt na betaling te downloaden.

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Deze overeenkomst kan worden gebruikt voor de verkoop van gebouwde onroerende zaken (woningen en bedrijfsgebouwen). Direkt na betaling te downloaden.

€10,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Regeling tussen de koper en de verkoper van een onroerende zaak, waarbij afgesproken wordt dat de koper het feitelijk gebruik van de woning al krijgt vóór de juridische levering heeft plaatsgevonden, zulks evenwel onder uitdrukkelijke voorwaarden. Direkt na betaling te downloaden.

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Het gaat hier om een eigendomsvoorbehoud voor toekomstige vorderingen in het kader van een bestaande rechtsverhouding, meer in het bijzonder voor toekomstige vorderingen uit hoofde van op basis van een duurovereenkomst aangegane nadere overeenkomsten tussen partijen, die ontstaan nadat op enig moment niets meer aan de vervreemdster…

€10,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

In een aantal gevallen is het (met name bij roerende zaken) mogelijk dat de levering indirect plaatsvindt. Dit is met name van toepassing als de zaak momenteel door een ander dan de eigenaar wordt gehouden. Bij een levering met de korte hand (latijn: traditio brevi manu) is…

€8,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

In een aantal gevallen is het (met name bij roerende zaken) mogelijk dat de levering indirect plaatsvindt. Dit is met name van toepassing als de zaak momenteel door een ander dan de eigenaar wordt gehouden. Bij een levering met de lange hand (latijn: traditio longa manu) wordt…

€8,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

De meest simpele en meest voorkomende wijze van bezitsverschaffing is het feitelijk overgeven van het goed of een ander goed waarmee de verkrijger de feitelijke macht over het over te dragen goed uit kan oefenen. In deze akte gaat het om de overgave van meeverkochte roerende zaken…

€8,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Driepartijencontract tussen de leverancier (A), de financier (B) en de gebruiker (C) van roerende bedrijfsmiddelen: I een verkoop en levering door de leverancier aan de financier (de gebruiker wordt slechts houder van de bedrijfsmiddelen. II een financial leasing van de financier aan de gebruiker (de in gebruik…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW