Contracten divers

Een consignatiecontract regelt het uit handen geven van goederen door Partij A aan Partij B met als doel dat Partij B de goederen voor Partij A poogt te verkopen. Partij B ontvangt voor de verleende dienstverlening een vergoeding op basis van no-cure no-pay. Meestal wordt een percentage…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Bewaarneming is de overeenkomst waarbij de ene partij, de bewaarnemer, zich tegenover de andere partij, de bewaargever, verbindt, een zaak die de bewaargever hem toevertrouwt of zal toevertrouwen, te bewaren en terug te geven. De hoofdverplichting van de bewaarnemer bestaat uit het bewaren en teruggeven. Daarbij moet…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Een franchise is een methode van zakendoen waarbij een ondernemer (de franchisenemer) een contract sluit met de eigenaar van een handelsnaam (de franchisegever) die de franchisenemer het recht geeft om tegen betaling een zaak met die handelsnaam te exploiteren. Een franchisenemer heeft naast het recht om de…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Een distributieovereenkomst is een overeenkomst tussen een leverancier van een product en/of dienst en een distributeur. Een distributieovereenkomst wordt ook wel een dealerovereenkomst of resellerovereenkomst genoemd. De distributeur verkrijgt middels een distributieovereenkomst het recht om het product en/of de dienst voor eigen rekening in een bepaald gebied…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Bruikleen is het uitlenen van een zaak met de bedoeling het na gebruik of verloop van tijd terug te krijgen. Bij een lening is er geen sprake van een vergoeding zoals bij verhuur. Direkt na betaling te downloaden.

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Een handelsagent bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen zijn of haar opdrachtgever (principaal) en derden. Het werk van de handelsagent is het bemiddelen. Over het begrip 'bemiddelen' bestaat soms verwarring. Bij de handelsagentuur is het een economische activiteit. De invulling van deze economische activiteit…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Een overeenkomst tot opdracht is een overeenkomst waarbij twee partijen afspreken dat de ene partij een opdracht uitvoert (opdrachtnemer) voor de andere partij (opdrachtgever). Bij een opdracht moet worden gedacht aan het uitvoeren van een taak, zoals bijvoorbeeld een makelaar wordt ingehuurd om een huis te verkopen.…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Een intentieovereenkomst is een overeenkomst waarin twee of meer partijen de intentie uitspreken om samen een bepaald doel te bereiken. Dit doel is in veel gevallen een definitieve overeenkomst, maar kan ook een minder tastbaar doel zijn. Een intentieovereenkomst kan verschillende doelstellingen hebben: De hoofdlijnen aangeven in…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

De geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring. Het is een overeenkomst waarin een of meer partijen zich verbinden tot geheimhouding van bepaalde informatie die hen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter ore komt. Direkt na betaling te downloaden.

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Subrogatie betekent dat een vordering over gaat op een derde. Volgens de wet kan dat in de volgende gevallen: indien een hem toebehorend goed voor de vordering wordt uitgewonnen indien hij de vordering voldoet omdat een hem toebehorend goed voor de vordering verbonden is indien hij de…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW