Brieven divers

Wanneer de schuldeiser lange tijd geen actie onderneemt om de vordering te innen, zal na een bepaalde termijn de vordering verjaren. Verjaring heeft tot gevolg dat de schuldeiser de vordering niet meer kan afdwingen. Wel blijft er een soort van morele verplichting over, een natuurlijke verbintenis genoemd.…

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Wanneer de schuldeiser lange tijd geen actie onderneemt om de vordering te innen, zal na een bepaalde termijn de vordering verjaren. Verjaring heeft tot gevolg dat de schuldeiser de vordering niet meer kan afdwingen. Wel blijft er een soort van morele verplichting over, een natuurlijke verbintenis genoemd.…

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

De ingebrekestelling is de schriftelijke mededeling van de schuldeiser waarbij de schuldenaar wordt aangemaand om de overeengekomen prestatie te verrichten, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog die prestatie te verrichten. Als de schuldenaar dan niet binnen die termijn heeft gepresteerd dan is hij in…

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Het is belangrijk dat de curator op de hoogte is van uw vordering. U kunt uw vordering dan ook beter rechtstreeks indienen bij de curator. In het Centraal Insolventieregister kunt u opzoeken welke curator het faillissement afhandelt. De curator beoordeelt de ingediende vordering. Als de curator uw vordering…

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Wanneer een schuldenaar zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt (en in verzuim is geraakt), kan de schuldeiser de overeenkomst ontbinden (NB. Op grond van de wet of een overeenkomst kan de mogelijkheid van buitengerechtelijke ontbinding uitgesloten zijn). Bijna elke tekortkoming kan leiden tot ontbinding, tenzij het…

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Een partij kan, nadat hij een rechtshandeling heeft verricht (zoals een overeenkomst sluiten), deze rechtshandeling vernietigen in geval deze door bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen. Ook indien een schuldenaar bij het verrichten van een onverplichte rechtshandeling wist of behoorde te weten dat…

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

De wettelijke termijn voor verjaring van een situatie of grens bedraagt 20 jaar. Dit houdt in dat na 20 jaar een stuk grond over kan gaan naar de (on)rechtmatige eigenaar. De gebruiker van het stuk perceelgrond moet aan kunnen tonen (bijvoorbeeld d.m.v. foto’s en getuigenverklaringen) dat de…

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Deze brief ziet op de situatie dat er voor faillissement een (aan)betaling (bijvoorbeeld in verband met de bestelling van een product of dienst) is gedaan en men de curator verzoekt of de overeenkomst nog wordt uitgevoerd. Is dat niet het geval dan wordt de overeenkomst  ontbonden en…

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

In deze brief wordt ervan uitgegaan dat er voor faillissement goederen ter reparatie zijn aangeboden en men deze goederen wenst terug te vorderen. Direkt na betaling te downloaden.

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Dit model bevat de schriftelijke verklaring van een procespartij te berusten in een vonnis. De partij die heeft berust, kan in het door haar ingestelde hoger beroep niet meer ontvankelijk zijn. Direkt na betaling te downloaden.

€3,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW