Bestuursrecht

Dit document behelst een machtiging. In art. 2:1art. 2:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de regel neergelegd dat iedere belanghebbende zich in het verkeer met bestuursorganen kan laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. De woorden in het verkeer met bestuursorganen brengen tot uitdrukking dat de regel…

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Dit document behelst de indiening van een klacht bij een bestuursorgaan conform titel 9.1titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht. De regeling m.b.t. het klaagschrift in de Algemene wet bestuursrecht luidt in het kort als volgt: Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een…

€8,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Dit document behelst een verzoek aan de Nationale ombudsman tot het instellen van een onderzoek overeenkomstig (titel 9.2titel 9.2) de Algemene wet bestuursrecht. Een ieder heeft het recht de ombudsman schriftelijk te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een…

€8,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Wanneer een bestuursorgaan een beslissing heeft genomen waar u het niet mee eens bent, zijn er wettelijke mogelijkheden om tegen die beslissing in te gaan. Een van die mogelijkheden is het maken van bezwaar. Dit document ziet op een dergelijk bezwaarschrift. Volgens de wet is bezwaar ´het…

€8,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Dit document kan in principe worden gebruikt bij alle fiscale beschikkingen waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. In het belastingrecht wordt het gesloten stelsel van rechtsmiddelen gehanteerd. Dit is een uitzondering op het open stelsel van rechtsmiddelen in de Algemene wet bestuursrechtAlgemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat…

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Een bezwaarschrift kan te allen tijde worden ingetrokken. De bezwarenprocedure eindigt dan zonder een beslissing op bezwaar. Teneinde onzekerheid te voorkomen over de vraag of de indiener zijn bezwaar handhaaft, wordt in het eerste lid van art. 6:21art. 6:21 Algemene wet bestuursrecht bepaald dat intrekking ervan in…

€5,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Dit document behelst een beroepschrift als bedoeld in art. 6:4 lid 2art. 6:4 lid 2 Algemene wet bestuursrecht. Wanneer een bestuursorgaan een besluit heeft genomen waar u het niet mee eens bent, kunnen een aantal mogelijkheden bestaan. Een van die mogelijkheden is administratief beroep. Administratief beroep geeft…

€8,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Dit document behelst een beroepschrift als bedoeld in art. 6:4 lid 3art. 6:4 lid 3 Algemene wet bestuursrecht, waarmee door een belanghebbende beroep bij een bestuursrechter tegen een besluit kan worden ingesteld (art. 8:1art. 8:1 Awb). Wanneer een bestuursorgaan een beslissing neemt, kan het zo zijn dat…

€8,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Dit document ziet op een aanvraag oplegging bestuurlijke boete. Wanneer een bestuursorgaan een regels maakt of voorschriften opstelt, wordt elke burger geacht zich daaraan te houden. Wanneer dat niet gebeurt heeft het bestuursorgaan een aantal mogelijkheden. Een van die mogelijkheden is het opleggen van een bestuurlijke boete.…

€8,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Dit document ziet op een aanvraag oplegging last onder bestuursdwang, of oplegging van een last onder dwangsom. Wanneer burgers handelen tegen bepaalde wettelijke regels, kan de overheid de regels handhaven. Een van de mogelijkheden die er zijn, is de last onder dwangsom, ook wel kortweg ‘dwangsom’ genoemd.…

€8,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW