Arbeidsovereenkomsten

De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever. De werknemer is altijd een natuurlijk persoon. Als werkgever kunnen zowel natuurlijke personen, rechtspersonen alsook niet-rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld een maatschap) optreden. Relevante nieuwe wetgeving m.b.t arbeidsovereenkomsten in volgelvlucht. De nieuwe wet Wet Werk en Zekerheid…

€10,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

U kunt met dit contract vastleggen welk salaris de oproepkracht zal krijgen, welke informatie de oproepkracht geheim moet houden en voor hoelang u dit contract aangaat. Als de oproepkracht ten minste 20 uur per maand werkt dan heeft hij wettelijk gezien automatisch een arbeidscontract met bijbehorende rechten,…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Met dit oproepcontract “Min-max contract bepaalde tijd” kunt u (als werkgever of als oproepkracht) vastleggen onder welke voorwaarden de oproepkracht in dienst zal treden. U kunt met dit contract afspreken welk salaris de oproepkracht zal krijgen, welke informatie de oproepkracht geheim moet houden en voor hoelang u…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Thuiswerk is het thuis tegen betaling vervaardigen of afwerken van producten of het verrichten van diensten voor een bedrijf. Het is vaak moeilijk om vast te stellen of er nu wel of niet sprake is van een arbeidsovereenkomst. In het onderhavige document wordt er evenwel uitgegaan van…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Een telewerkovereenkomst is een overeenkomst waarbij de werknemer het werk thuis verricht. In dit document staan enige zaken opgenomen die in een telewerkovereenkomst kunnen worden opgenomen. Relevante nieuwe wetgeving m.b.t. arbeidsovereenkomsten in volgelvlucht. Wet Werk en Zekerheid De nieuwe wet Wet Werk en Zekerheid heeft tot doel het…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

In deze overeenkomst worden alle rechten en plichten van de stagiair vastgelegd. Direkt na betaling te downloaden.

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Een getuigschrift is een document dat een werknemer (meestal op verzoek) meekrijgt bij zijn ontslag. In een getuigschrift wordt omschreven hoe de werkgever vindt dat de werknemer heeft gepresteerd. Het is dan ook bedoeld als aanbeveling bij een nieuwe betrekking. Een getuigschrift zal dan ook meestal lovend…

€8,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Een werkgever kan het wenselijk achten om met de werknemer overeen te komen dat (meestal) bij het einde van de arbeidsovereenkomst studiekosten aan de werkgever moeten worden terugbetaald. In de wet is daaromtrent niets opgenomen. In de rechtspraak zijn er evenwel wel enkele criteria geformuleerd. Het onderhavige…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

Een freelancer is een opdrachtnemer die zelfstandig en naar eigen inzicht werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever uitvoert. In de freelance overeenkomst spreken partijen af welke werkzaamheden de freelancer moet uitvoeren en wanneer die klaar moeten zijn. Verder omvat de freelance overeenkomt een regeling over de vergoeding…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW

In de detacheringsovereenkomst kunnen drie partijen worden onderscheiden: de opdrachtnemer (het detacheringsbureau), de opdrachtgever en de medewerker. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de betrokken partijen is het volgende van belang. De arbeidsovereenkomst tussen de medewerker en het detacheringsbureau is een uitzendovereenkomst. De uitzendovereenkomst wordt…

€15,00 – In winkelwagen Exclusief 21% BTW