Algemene Voorwaarden

Ook wij hebben voorwaarden. Neem deze even op uw gemak door.

Algemene voorwaarden Digipost.nu

Digipost.nu is een onderdeel van Advocatenkantoor Post

adres: Peeleik 2a, 5704 AR Helmond

Tel: 0492-513359

E-mail:  info@digipost.nu

Btw-nummer: NL.1928.58.584.B.01
Kvk: 17178144

U kunt hier de Algemene voorwaarden downloaden.

Algemene Voorwaarden Digipost.nu
Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Digipost.nu
 2. Bestelprocedure: de procedure, die Afnemer interactief doorloopt op de website, om documenten geleverd te krijgen.
 3. Documenten: documenten, modelcontracten, modelbrieven, checklists, formats, formulieren en handleidingen, verkrijgbaar bij Digipost.nu.
 4. Factuur: de factuur welke Afnemer via elektronische weg door Digipost.nu ter beschikking wordt gesteld.
 5. Afnemer: de wederpartij van Digipost.nu, uitsluitend zijnde natuurlijke personen in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersonen.
 6. Overeenkomst: overeenkomst, met betrekking tot de levering van documenten via elektronische weg en het screenen van documenten via Advocatenkantoor Post, waarvan de Algemene Voorwaarden van Digipost.nu onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
 7. Partijen: Digipost.nu en Afnemer gezamenlijk.
 8. Digipost.nu: de partij die zich bedient van deze Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Afnemer.
 9. Advocatenkantoor Post: Advocatenkantoor dat voor Afnemers van Digipost.nu juridische werkzaamheden kan verrichten.
 10. Producten: documenten en diensten van Advocatenkantoor Post.
 11. Website: de website van Digipost.nu, te vinden onder de URL http://www.digipost.nu.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen partijen.
 2. Uitdrukkelijk wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden, leverings‐of betalingsvoorwaarden en/of bijzondere voorwaarden van Afnemer uitgesloten.
 3. Digipost.nu behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.

Artikel 3. De overeenkomst

 1. De op de website aangeboden documenten en juridische werkzaamheden met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Afnemer kan worden aanvaard door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
 2. Betaling van de factuur geldt als het aanvaarden van een aanbod.

Artikel 4. Prijzen

 1. Prijzen zoals genoemd op de website zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde Documenten en Producten blijven berusten bij Digipost.nu en haar toeleveranciers.
 2. Afnemer verkrijgt slechts een voor Digipost.nu terstond herroepbaar, niet‐overdraagbaar en niet‐exclusief gebruiksrecht op de geleverde Documenten en Producten, welk gebruiksrecht uitsluitend zal inhouden dat:
 3. a) Afnemer Documenten mag gebruiken om door verdere invulling en aanpassing naar de concrete situatie zelf of met behulp van derden, zoals Advocatenkantoor Post, te komen tot definitieve, voor het betreffende geval bruikbare juridische documenten en/of bedrijfsdocumenten, zoals bedoeld in artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden;
 4. b) Afnemer geen concurrerende activiteiten verricht met betrekking tot documenten die als concurrerend voor Digipost.nu te kwalificeren zijn, een en ander in de meest ruime zin van het woord, doch in ieder geval inhoudend dat het Afnemer verboden is Documenten of Producten te weder verkopen;
 5. c) Afnemer de documenten uitsluitend voor eigen gebruik mag aanwenden;
 6. d) Afnemer de documenten niet aan derden zal verstrekken, tenzij het betreft eigen medewerkers.

Artikel 6. Vrijwaring en garantie

 1. Digipost.nu heeft zich ingespannen om de Documenten met de grootst mogelijke zorg samen te stellen, maar kan niet garanderen dat de Documenten zonder fouten en/of omissies zijn.
 2. Afnemer is op de hoogte van, bekend met en aanvaard bij deze de consequenties en gevolgen van het feit dat de Documenten voorbeelden en modellen zijn die van meer algemene aard zijn, aan de hand waarvan Afnemer zelf of met behulp van een deskundige een eigen definitief document die specifiek op zijn of haar situatie is toegesneden kan maken. Het gebruik van de Documenten is dan ook beperkt tot het gebruik als algemeen voorbeelddocument en het gebruik van de Documenten dient dan ook uitsluitend tot dat doel beperkt te blijven.
 3. Rekening houdende met het bepaalde in het vorige artikellid, is het gebruik van de Documenten dan ook geheel voor rekening en risico van Afnemer, dan wel de uiteindelijke gebruiker(s) van de Documenten.
 4. Afnemer garandeert zodanig gebruik te maken van de Documenten dat daardoor geen schade ontstaat aan Digipost.nu en/of derden en voorts vrijwaart Afnemer Digipost.nu en de aan haar gelieerde ondernemingen en personen tegen aanspraken van derden inzake handelingen van Afnemer uit hoofde van of in strijd met artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Digipost.nu sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen maar niet beperkt tot alle (in)directe schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, onder meer veroorzaakt door het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de Documenten of Producten of verband houdende met het gebruik van de Documenten of Producten, eventuele onvolledigheden of fouten in de Documenten of Producten, het verloren gaan van informatie en de bestanden of gedeelten daarvan, met inbegrip van de kosten, gemaakt om de informatie te herstellen of te reproduceren.
 2. Digipost is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, doch uitsluitend indien deze het gevolg is van grove schuld of opzet van de zijde van Digipost.nu. De totale aansprakelijkheid van Digipost.nu per gebeurtenis of serie gebeurtenissen zal nimmer meer bedragen dan de vergoeding die de Afnemer aan Digipost.nu voor de Documenten of Producten heeft betaald
 3. Digipost.nu is niet aansprakelijk voor schade indien zij door overmacht in de onmogelijkheid verkeert aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot
 4. a) (stroom)storingen die optreden in betalingssystemen en/of apparatuur waarvan Digipost.nu zich bedient en
 5. b) (stroom)storingen die optreden in de systemen en/of apparatuur waarvan Digipost.nu zich bedient om onder andere, maar niet uitsluitend, de Website, de bestelprocedure, en/of de Documenten of Producten te faciliteren.

Artikel 8. Diversen

 1. Afnemer erkent een rechtspersoon of natuurlijk persoon te zijn die beroeps‐en/of bedrijfsmatig handelt waardoor de Wet Koop op Afstand en de Wet Overeenkomst op Afstand tot het Verrichten van Diensten op de overeenkomst van partijen niet van toepassing is.
 2. Digipost.nu is te alle tijde gerechtigd de prijzen op de website aan te passen.
 3. Digipost.nu is voorts gerechtigd onderhavige Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 4. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op de Overeenkomst is nadrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien Afnemer in strijd handelt met enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder het bepaalde in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden, is Digipost.nu gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en /of de licentie als verleend in artikel 5 te herroepen en te beëindigen.
 6. Indien enige bepaling of deel daarvan in deze Algemene Voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde (deel)bepaling een regeling overeenkomen die het best aansluit bij de nietige of vernietigde (deel)bepaling.

Artikel 9. Geschillen en toepasselijk recht

Alle geschillen die naar aanleiding van een Overeenkomst mochten ontstaan worden door de Nederlandse rechter en naar Nederlands recht berecht en zullen in eerste instantie worden gebracht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.