Archief voor de categorie Nieuws

Hoge Raad licht definitie van ‘bewaarneming’ toe. (via recht.nl)

Hoge Raad licht definitie van ‘bewaarneming’ toe In wanprestatiezaken speelt geregeld de vraag welk etiket op de door partijen gesloten overeenkomst moet worden geplakt. De kwalificatie van de overeenkomst kan immers medebepalend zijn voor de vraag of een partij naar behoren heeft gepresteerd. Een overeenkomst die in […]

Lees verder...

Ouderschapsplannen & het Haviltex-criterium ( via recht.nl)

Ouderschapsplannen & het Haviltex-criterium Uit deze uitspraak blijkt dat bij de uitleg van een ouderschapsplan niet enkel van belang is wat er feitelijk op papier is gezet, maar ook wat de bedoelingen van partijen waren toen zij de afspraken maakten: vanzelfsprekend speelt de taalkundige uitleg een hoofdrol, […]

Lees verder...

Is het mogelijk om te goeder trouw frauduleus te claimen onder een bankgarantie?

Deze vraag kwam aan de orde in een arrest van de Hoge Raad d.d. 13 maart 2015. De bank mag een bankgarantie niet uitkeren in geval van een kennelijk willekeurige of bedrieglijke claim. Van een dergelijke ‘frauduleuze’ claim kan ook sprake zijn indien de persoon die de […]

Lees verder...

Aantal voorbeelddocumenten belastingen uitgebreid naar 20. Totaal aantal voorbeelddocumenten thans meer dan 230.

Lees verder...

Creditering t.g.v. nieuwe vof doet aan de verhouding tussen verz.mij. en oud-vennoten niet af!

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 16 juni 2015 Intermediairovereenkomst tussen verzekeringsmaatschappij en vennootschap onder firma als assurantietussenpersoon. Vaststellingsovereenkomst ter zake van door de v.o.f. geclaimd bedrag. Na ontbinding van de v.o.f. wordt een deel van de activiteiten door een aantal oud-vennoten voortgezet binnen een nieuwe v.o.f. De rekening-courantverhouding met […]

Lees verder...

Makelaarscourtage betalen na intrekking opdracht makelaar?

Makelaarscourtage. Consumentenvoorwaarden NVM. Intrekking opdracht makelaar. Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland, sector kanton, locatie  Utrecht d.d. 17 juni 2015. ECLI:NL:RBMNE:2015:4261 Kern: (ro 4.10)Vast  staat dat [eiseres] door de gang van zaken (eerst intrekking van de opdracht en vervolgens de verkoop van de woning) de overeengekomen courtage in beginsel misloopt. Dit […]

Lees verder...

Overname onderneming (sportschool / fitnessclub). Onjuiste voorlichting aantal betalende leden?

Arrest Gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 16 juni 2015.Overname onderneming (sportschool annex fitnessclub).Onjuiste voorlichting aantal betalende leden? De stelling van de kopers dat de verkoper hen onjuist heeft voorgelicht over het aantal betalende leden van de sportschool annex fitnessclub is niet te verenigen met de lijst met klantgegevens die […]

Lees verder...

Arrest Gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 16 juni 2015. Burenrecht. Verjaring rechtsvordering tot beëindiging bezit.

Kern:  Bestraten en onderhouden klein strookje grond voor eigen woning brengt in de gegeven omstandigheden mee dat naar verkeersopvatting sprake is van bezit. Zie arrest Gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 16 juni 2015 ECLI:NL:GHSHE:2015:2165

Lees verder...

Tweetal aardige recente uitspraken m.b.t. aansprakelijkheid uitgetreden vennoot V.o f.

Kern: Uittreden: geen gevolg voor aansprakelijkheid Draagplicht gaat over op moment van uitreding naar overblijvende vennoten. ECLI:NL:GHARL:2015:1301, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.142.880 (ro 4.9) De hoofdelijke verbondenheid van [appellant] voor schulden van de vof die zijn ontstaan na zijn toetreding tot de vennootschap, eindigt niet door zijn uittreding als […]

Lees verder...

Geen toekenning wettelijke rente naast vergoeding renteschade!

Ingevolge art. 6:119 BW bestaat ter zake van vertraging in de voldoening van een geldsom uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis ex art. 6:271 BW slechts aanspraak op wettelijke rente en niet (tevens) op vergoeding van de in verband met die vertraging betaalde rente. Aanvaardt de vergoedingsplichtige evenwel […]

Lees verder...