Archief voor de categorie Nieuws

Is het min/max contract wel zo flexibel?

In deze zaak had een werkneemster een min/max-contract van 16 tot 32 uur. In de praktijk werkte zij gemiddeld 29 uur per week. Vanaf het moment dat zij arbeidsongeschikt raakte, betaalde haar werkgever haar slechts uit voor het minimum van 16 uur per week. Hoewel tot voor […]

Lees verder...

Vordering uit hoofde van borgstelling kan in sommige gevallen worden gebruikt als steunvordering!

De vraag of een vordering uit hoofde van een borgstelling ook als steunvordering kan dienen, stond centraal in de onderstaande zaak. ECLI:NL:GHSHE:2015:4599 (Rechtspraak.nl)

Lees verder...

Verjaring bij grondzaken sneller aangenomen (via recht.nl)

Verjaring bij grondzaken sneller aangenomen na recent arrest Hoge Raad Bezit van grond is vereist om een verjaringstermijn te starten, te voltooien en eigenaar van die grond te kunnen worden. Na voltooiing van de toepasselijke verjaringstermijn kan de rechthebbende immers niet meer met succes ontruiming vorderen. Als […]

Lees verder...

Ook zakgeld is een contract (via telegraaf.nl)

Lees hier meer…. http://goo.gl/WEzPy8

Lees verder...

Aandeelhoudersovereenkomst prevaleert (wederom) niet bij ontslagbesluit (via recht.nl)

In afwijking van de wettelijke regel van artikel 2:244 lid 2 BW kan worden vastgelegd dat bij een ontslagbesluit van een bestuurder van een BV unanimiteit is vereist. De rechtbank Midden-Nederland deed een uitspraak omtrent de verhouding tussen een ontslagbesluit en de dwingendrechtelijke bepaling van genoemd artikel. […]

Lees verder...

Het pandrecht en vermenging (via recht.nl)

Schuldeisers kunnen een pandrecht op roerende zaken vestigen. Mocht de schuldenaar niet betalen, dan kan men zich verhalen op de verpande zaken. Maar wat nu als de desbetreffende zaken vermengen met andere zaken? De Hoge Raad heef een interessant arrest gewezen waar dit probleem aan de orde […]

Lees verder...

Hoe een voorkeursrecht in een huurovereenkomst kan vervallen (via recht.nl)

Bij het gebruik maken van het voorkeursrecht dienen geen voorbehouden te worden gemaakt waarin in de huurovereenkomst niet is voorzien. Soms is een verhuurder bereid de termijn van vier weken halverwege te verlengen. In deze casus zal dat niet het geval zijn geweest, omdat de verhuurder het […]

Lees verder...

Niet te goeder trouw bij pandrecht op onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen (via recht.nl)

Het gerechtshof Den Bosch heeft een interessante uitspraak gedaan in een zaak over een pandrecht op voorraden die via een deurwaarder werden verkocht. Het hof oordeelt dat van goede trouw van de bank als pandhouder niet snel sprake zal zijn als de bank op het moment van […]

Lees verder...

Rechter zet streep door concurrentiebeding tijdelijke contracten (via recht.nl).

Werknemers kunnen na een tijdelijk contract gewoon bij de concurrent aan de slag, ook al staat in het contract dat dit niet mag. Uit deze zaak blijkt dat een werkgever zeer specifieke belangen moet hebben, wil men een concurrentiebeding mogen opnemen in een tijdelijk contract. ECLI:NL:RBAMS:2015:4864 (Rechtspraak.nl) […]

Lees verder...

Het lijkt (g)een aanmaning, dus het is (g)een aanmaning (via recht.nl)

De Raad van State heeft geoordeeld dat uit een aanmaning voor bestuursrechtelijke geldschulden onmiskenbaar moet blijken dat, als niet wordt betaald, tot dwanginvordering zal worden overgegaan. Als dit niet uit de aanmaning blijkt, is de aanmaning geen geldige stuitingshandeling. Het lijkt (g)een aanmaning, dus het is (g)een […]

Lees verder...